Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gegevens van onze organisatie

Naam: Lost Minute Consultancy B.V.

Bezoekadres: Meander 601, 6825 ME ARNHEM

Postadres: Meander 601, 6825 ME ARNHEM

KvK-nummer: 51871343

Algemeen telefoonnummer: 0316-745010

Algemeen e-mailadres: info@lostminute.nl

Website: www.lostminute.nl

Verwerkte persoonsgegevens

In het kader van de arbeidsrelatie verwerkt Lost Minute diverse persoonsgegevens van jou. De persoonsgegevens die Lost Minute onder meer van jou verwerkt zijn :

 • BSN-nummer;
 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres(sen);
 • telefoonnummer(s);
 • bankrekeningnummer;
 • arbeidsverleden tbv contractfase, opvolgend werkgeverschap
 • of u een partner heeft en zijn of haar gegevens, indien er een partnerpensioen is;
 • of u kinderen heeft en zijn of haar of hun gegevens, indien er een wezenpensioen is;
 • kenteken, indien auto van de zaak;

Deze persoonsgegevens heeft Lost Minute bij jou zelf verzameld. Indien Lost Minute voornemens is persoonsgegevens over jou te verkrijgen via een derde, zal Lost Minute jou daarover aanvullend en conform de geldende wet- en regelgeving informeren.

Doeleinden verwerking

Lost Minuteverzamelt jouw persoonsgegevens primair om – in brede zin van het woord – uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst die Lost Minute met jou gesloten heeft. Verwerking geschiedt met name in de personeelsadministratie, verzuimregistratie, ICT-systemen en salarisadministratie.

De doeleinden van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lost Minute zijn als volgt:

 • contact met jou te leggen en onderhouden (per post, telefonisch, per e-mail);
 • een juiste personeelsadministratie, loonadministratie en intern beheer voeren;
 • als werkgever te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de arbeidsrelatie, zoals het betalen van jouw salaris, het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven, het bewerkstelligen van deelname aan een pensioenregeling en/of het afsluiten van de benodigde verzekeringen;
 • als werkgever te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen rondom verzuim en re-integratie, belastingbetaling, betaling van het juiste salaris, deelname aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds of met het oog op het kunnen aanvragen en verkrijgen van eventuele uitkeringen;
 • jou toegang te kunnen verstrekken tot terreinen, gebouwen en lokalen van Lost Minute;
 • jou te informeren over ontwikkelingen binnen Lost Minute;
 • marketingdoeleinden;
 • ter waarborging van de veiligheid van jou, andere personen en goederen;

Lost Minute verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als Lost Minutevoornemens is jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zalLost Minute contact met jou opnemen om jou de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met jou zullen worden gedeeld.

Rechtsgronden verwerking

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal één rechtsgrond. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

 

Uitvoering (arbeids-)overeenkomst

In een groot deel van de gevallen verwerkt Lost Minute jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan jouw arbeidsovereenkomst.

Voldoen aan wettelijke plicht

In een groot deel van de gevallen verwerkt Lost Minute jouw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht die op Lost Minute rust.

Belangenafweging

Daarnaast is de verwerking van jouw persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Lost Minute of van een derde. In dat geval beoordeelt Lost Minute of jouw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt Lost Minutejouw persoonsgegevens op grond van de grondslag van de belangenafweging.

In geval de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de rechtsgrond belangenafweging, zal Lost Minute jou hierover informeren en de relevante gerechtvaardigde belangen vermelden.

 

Toestemming

In principe zal Lost Minute als werkgever de verwerking van jouw persoonsgegevens niet (enkel) op jouw toestemming baseren. Voor een verwerking op grond van jouw toestemming is namelijk vereist dat jij vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemminggeeft. Omdat tussen Lost Minute en jou een gezagsrelatie bestaat, wordt ervan uitgegaan dat jij jouw toestemming in de meeste gevallen niet in volledige vrijheid kunt geven. Op dit uitgangspunt bestaan uitzonderingen, indienLost Minute extra waarborgen treft om te bewerkstelligen dat jij in vrijheid kunt toestemmen of weigeren, zonder dat je hierdoor benadeeld zou kunnen worden, kan er alsnog sprake zijn van vrijelijke toestemming. In dat geval kande verwerking toch baseren op jouw toestemming. Als deze situatie zich voordoet, wordt jij daarover vooraf geïnformeerd.

Als Lost Minute persoonsgegevens verwerkt op basis van de door jou verleende toestemming, heb jij te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat jij jouw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Lost Minute zal jou vooraf informeren over gevallen waarin jij verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door Lost Minute verwerkt moeten worden op grond van:

 • een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
 • omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.

In dat geval zal jij tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan jouw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken. In zijn algemeenheid geldt dat – indien jij weigert bepaalde persoonsgegevens te verstrekken – Lost Minute hieraan de consequenties kan verbinden die zij geraden acht.

Bewaartermijn

Voor wat betreft jouw personeelsdossier geldt specifiek dat Lost Minute dit dossier – op advies van de Autoriteit Persoonsgegevens – tot twee jaar na het einde van jouw arbeidsovereenkomst bewaart.

Gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn, bewaart Lost Minute – conform de wettelijke bewaartermijn tot zeven jaar nadat jij uit dienst bent getreden.

Loonbelastingverklaringen en een kopie van uw identiteitsbewijs bewaart Lost Minute conform de Wet op de loonbelasting 1964 tot 5 jaar na het einde van uw arbeidsovereenkomst.

Als je bij Lost Minute gesolliciteerd hebt, maar we op dit moment geen passende vacature hebben voor je, dan zal je cv 4 weken na de sollicitatie worden verwijderd. Indien jij er toestemming voor geeft, bewaren we jouw sollicitatiegegevens een jaar. Na dit jaar zullen we jou opnieuw benaderen voor het verlengen van jouw toestemming en het actualiseren van je gegevens.

Voor het bewaren van jouw andere persoonsgegevens gelden geen vooraf

wettelijke of intern vastgestelde termijnen. Als uitgangspunt hanteert Lost Minute dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Wanneer jouw persoonsgegevens voor de genoemde doelen niet meer relevant zijn, zal Lost Minute deze verwijderen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Lost Minute wisselt jouw persoonsgegevens uit met anderen. Dit betreft onder meer de volgende ontvangers:

 • (extern) ICT beheerder
 • de accountant
 • de verzuimverzekeraar Qare met bijbehorende uitkeringsverwerker RAET
 • de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds StiPP;
 • de Belastingdienst;
 • het UWV;

Indien een van bovengenoemde partijen de rol van ‘verwerker’ heeft, zal Lost Minute met deze verwerker een zogenoemde verwerkersovereenkomst afsluiten om de bescherming van jouw gegevens te waarborgen.

Doorgifte persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.

Jouw rechten

Op grond van de AVG komen jouw diverse rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens toe:

 • het recht op inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op gegevenswissing;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien jij gebruik wil maken van jouw rechten, kun jij een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Lost Minute niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Binnen een maand nadat Lost Minute een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van jou heeft ontvangen, zal Lost Minute jou informeren. Daarbij zal Lost Minute aangeven of en hoe wij aan jouw verzoek gevolg geven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Lost Minute de reactietermijn van een maand verlengen. Lost Minute zal in dat geval binnen één maand aan jou kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door jou is in beginsel kosteloos.

Indienen klacht bij de toezichthouder

Het kan zijn dat jij, ondanks de zorgvuldige aanpak van Lost Minute een klacht hebt over de wijze waarop Lost Minute jouw persoonsgegevens verwerkt en/of met jouw rechten omgaat. Jij kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

De privacyverklaring zoals verwoord in deze verklaring is opgesteld op 1 september 2018 en kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen zijn dan te vinden op de aangepaste verklaring op onze website www.lostminute.nl.

Als je vragen hebt, of als je gebruik wil maken van een van jouw individuele rechten, kun je contact opnemen met onze privacy-contactpersoon (de functionaris voor gegevensbescherming).

Gegevensfunctionaris voor de gegevensbescherming

Functionaris voor gegevensbescherming: Femke Jansen

E-mailadres: Femke@lostminute.nl

Telefoonnummer: 0316-745010

Telefoon/Mail:
Telefoon: +31(0)316-745010
Email: info@lostminute.nl

Bezoekersadres:
​Meander 601
6825 ME Arnhem

Klik hier voor ons contactformulier